Dla kandydatów | Dla firm i zakładów

Regulamin

REGULAMIN STRONY WWW.STEAM.JOBS

I. Wstęp

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu https://steam.jobs Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.2. Strona Serwisu oraz wszystkie dostępne przez nią usługi świadczone są przez:

STEAM JOBS ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644),

dalej jako Usługodawca.

1.3. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki odsyłające do innych stron internetowych. Strony internetowe będą otwierać się w tym samym bądź nowym oknie przeglądarki. Jako że niniejszy Regulamin dotyczy tylko Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z regulaminem obowiązującym na stronie internetowej, do której Użytkownik przeszedł za pomocą linka odsyłającego. Jeśli w ww. regulaminach nie jest inaczej wskazane, Usługodawca nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.

2. Definicje

2.1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

2.2. Serwis oznacza serwis internetowy dostępny na stronie https://steam.jobs;

2.3. Usługi Serwisu: usługi wskazane poniżej, świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika:

a) Strona lub Usługa Strony oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegającą na udostępnianiu Materiałów dotyczących lub Partnerów, w szczególności zawierających informację o ofertach pracy Usługodawcy oraz Partnerów, wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Usługodawcy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy np. marketingu i usług własnych lub polecanych przez Usługodawcę;

b) Komunikator: usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu umożliwiająca kontakt z Konsultantem w celu składania zapytań dotyczących ofert pracy oferowanych przez Usługodawcę;

c) Rekrutacja spontaniczna: usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, umożliwiająca kontakt z Usługodawcą w celu zaprezentowania Użytkownikowi ofert pracy we wskazanym w formularzu miejscu, w formie telefonicznej poprzez rozmowę, przesłanie wiadomości SMS lub MMS.

2.4. Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu lub Usług Serwisu.

2.5. Usługodawca: podmiot wskazany w punkcie 1.2 powyżej;

2.6. Umowa: umowa o świadczenie Usług Serwisu zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem;

2.7. Materiały: teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane lub udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie;

2.8. Partnerzy: podmioty wchodzące w skład Grupy Exact Systems oraz wszystkie spółki i inne podmioty zależne Usługodawcy oraz podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą, jak również podmioty zależne kapitałowo lub osobowo powiązane z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Exact Systems; tym pojęciem objęte są również podmioty przyszłe, które dopiero powstaną lub zostaną przejęte, lub zostaną wyodrębnione, lub które staną się kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą lub innymi spółkami z Grupy Exact Systems, których aktualna lista znajduje się na https://exactsystems.pl/grupa-…

2.9. Polityka prywatności oznacza Politykę prywatności oraz wykorzystania plików cookies w Serwisie, dostępną pod https://exactsystems.com/gdpr…. usługi świadczy Usługodawca w ramach Serwisu?

II. Zasady korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu

  1. Jakie usługi świadczy Usługodawca w ramach Serwisu?

a) Usługę Strony,

b) Usługę Komunikatora,

c) Usługę Rekrutacji spontanicznej.

2. W jaki sposób dochodzi do zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie Usług?

2.1. Usługa Strony

a) Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usługi Strony dochodzi w momencie Regulaminu Serwisu w przeglądarce internetowej.

b) Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

2.2. Usługa Komunikatora

a) Rozpoczęcie korzystania z usługi Komunikator jest możliwe po akceptacji Regulaminu na stronie głównej.

b) Aby Usługodawca mógł zrealizować usługę Komunikatora, Użytkownik musi po rozpoczęciu czatu wysłać do Usługodawcy wiadomość z pytaniem dotyczącym pracy oferowanej przez Usługodawcę i/lub Grupy Kapitałowej i/lub Partnerów.

c) Umowa na usługę Komunikator zostaje zawarta na czas oznaczony – od chwili rozpoczęcia chatu poprzez kliknięcie w ikonkę „Rozpocznij czat”, do momentu naciśnięcia ikonki zamknij czat, a następnie potwierdzenia chęci zamknięcia Live Chat poprzez klikniecie w ikonkę „Zamknij czat”.

2.3. Usługa Rekrutacja spontaniczna

a) Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Rekrutacja spontaniczna dochodzi poprzez przesłanie danych za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, po wcześniejszym zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

b) Rozwiązanie umowy następuje w momencie zakończenia rozmowy telefonicznej, korespondencji SMS lub MMS, w zależności od wyboru formy kontaktu.

3. Jak zaakceptować Regulamin?

3.1. Regulamin Serwisu zostaje zaakceptowany przez Użytkownika poprzez kliknięcie w ikonkę “Akceptuj Regulamin”.

4. Kiedy można zawrzeć umowy na Usługi i czy Usługi są płatne?

4.1. Użytkownik może zawrzeć wszystkie umowy na Usługi w dowolnym momencie.

4.2. Wszystkie Usługi dostępne w ramach Serwisu są bezpłatne.

5. Jakie wymagania techniczne musi spełnić Użytkownik, aby korzystać z Usług oferowanych w ramach Serwisu?

5.1. Do korzystania z Usług Serwisu Użytkownik potrzebuje:

a) sprzęt elektroniczny z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej;

b) połączenie z siecią Internet;

c) przeglądarkę internetową;

d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

5.2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest przy wykorzystaniu najnowszych wersji przeglądarek internetowych następujących wydawców: Microsoft, Apple, Google, Mozilla. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Usług w przypadku korzystania z przeglądarek internetowych innych firm oraz w przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek.

5.3. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkownika z wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów.

5.4. Korzystanie z Usług Serwisu może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkownika z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1. Korzystając z Usług Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

6.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

6.3. Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług na podmioty trzecie.

6.4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

6.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

a) umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis;

b) zautomatyzowane korzystanie z Serwisu;

c) próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępnione;

d) uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Usług Serwisu Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom;

e) zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników lub innych podmiotów.

6.6. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w ich funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości email na adres marketing@exactsystems.com. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

6.7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu lub Usług w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu lub Usług Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis lub Usługi będą czasowo niedostępne.

6.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu i Usług informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą, najlepiej poprzez wysłanie wiadomości email na adres: office.pl@exactsystems.com. 7.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację.

7.3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

7.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu – podanego w pkt. 7.4. powyżej – o nie więcej niż 10 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

7.6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

7.7. Użytkownik, składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy

8.1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub Usług oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy;

b) następstwa wykorzystania danych Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku, gdy uzyskały one dostęp do danych w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika;

c) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

d) skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika.

8.3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści oraz treści przekazywane w ramach świadczonych Usług mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, za wyjątkiem Regulaminu, Polityki prywatności i innych treści, w których zostało to wyraźnie wskazane.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych

9.1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

9.2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

9.3. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do ich niekopiowania, nieudostępniania, niemodyfikowania oraz nierozpowszechnienia, chyba że uzyska ku temu wyraźną podstawę prawną.

9.4. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym, niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o uzyskanym dostępie oraz podać wszystkie posiadane informacje, niezbędne do właściwego rozpoznania sprawy przez Usługodawcę, w szczególności umożliwiające podjęcie działań blokujących nieuprawniony dostęp do danych.

10. Własność intelektualna

10.1. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu, logotypów, grafik i Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub Usługach, w wiadomościach do Użytkowników wysyłanych przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.

10.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Materiałów lub ich fragmentów umieszczonych w Serwisie lub Usługach przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, jak również umieszczonych w wiadomościach kierowanych do Użytkownika.

10.3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom lub innym podmiotom.

10.4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych mu przez Usługodawcę lub inne podmioty w ramach Serwisu lub Usług, za wyjątkiem tych informacji, które:

a) zostały udostępnione do powszechnej wiadomości przez Usługodawcę lub osobę działająca za jego wyraźną zgodą,

b) zostały udostępnione po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub elektronicznej zgody przez Usługodawcę.

III. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 05.07.2021 r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

c) zmiany w Serwisie lub Usługach wynikających ze względów bezpieczeństwa;

d) wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub Usługi, w tym związanych z postępem technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Serwisu lub Usług.

3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany w momencie pierwszego korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu. Użytkownik będzie zobowiązany do akceptacji nowego Regulaminu w celu dalszego korzystania z Serwisu. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu zostanie wyświetlona w Serwisie na 14 dni przed zmianą Regulaminu.

4. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu lub Usługi Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.